Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: dinsdag 2 September, 2020.

Deze Algemenevoorwaarden bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Websites en Diensten
 2. Aanvaarden Algemene voorwaarden
 3. Links naar websites van derden en externe adverteerders
 4. Privacy en bescherming van persoonsgegevens
 5. Beperking van persoonlijk en niet-commercieel gebruik
 6. Aansprakelijkheidsbeperking
 7. Geen garantie en ondersteuning
 8. Geen onrechtmatig of verboden gebruik
 9. Gebruik van de Diensten
 10. Overig

Websites en Diensten

De Talpa Gaming websites, inclusief de hieronder aangegeven sites (de “Websites”), worden aangeboden door Talpa Azerion Gaming B.V. (“Talpa Gaming”). Via de Websites heeft u toegang tot bepaalde voorzieningen en website-inhoud, waaronder spelletjes en gerelateerde diensten en activiteiten (hierna tezamen de “Diensten”). De Websites en Diensten, inclusief alle updates, verbeteringen, nieuwe eigenschappen en/of de toevoeging van nieuwe eigendommen zijn aan deze Algemene voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”) onderhevig.

 • Funnygames
 • Spele
 • Governor of Poker
 • Playtime
 • bgames.com

Aanvaarden Algemene voorwaarden

Door toegang te verwerven tot en/of gebruik te maken van de Websites en Diensten verbindt u zich aan deze Algemene voorwaarden. Talpa Gaming behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. U kunt de meest recente versie van de Algemene voorwaarden inzien door onderaan de pagina’s van de Websites op de hypertekstlink “Algemene voorwaarden” te klikken.

De Websites bevatten verwijzingen en hyperlinks naar websites van derde partijen en verschaffen toegang tot spellen en diensten van zakenpartners van Talpa Gaming (uitzondering daargelaten). Hoewel Talpa Gaming zorgvuldig te werk gaat bij het selecteren van haar zakenpartners, biedt Talpa Gaming geen garanties en aanvaardt tevens geen verantwoordelijkheid betreffende de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites van haar zakenpartners en/of andere derden. U erkent en aanvaardt dat de websites van zakenpartners van Talpa Gaming en andere derde partijen worden beheerd door de algemene voorwaarden die door deze partijen zijn vastgelegd, zoals bijvoorbeeld de Algemene voorwaarden, de privacyverklaring en het cookieverklaring. Wij raden u aan deze algemene voorwaarden door te nemen alvorens gebruik te maken van de diensten van externe partijen. Alle transacties met zakenpartners van Talpa Gaming of andere derden (bijv. externe adverteerders die u op de Websites vindt) waaraan u deelneemt, vinden uitsluitend plaats tussen u en de betreffende derde partij. U erkent en gaat ermee akkoord dat Talpa Gaming niet aansprakelijk is voor enig verlies of vorderingen met betrekking tot een dergelijke partij.

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Zie de Privacyverklaring en het Cookieverklaring voor meer informatie met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. We raden u aan dit beleid door te nemen alvorens van de Diensten gebruik te maken.

Beperking van persoonlijk en niet-commercieel gebruik

Tenzij anders vermeld, zijn de Diensten voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie, software, producten of diensten die via de Diensten verkregen zijn te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, vertonen, verrichten, reproduceren, publiceren, in licentie te geven, over te dragen, of te verkopen.

6. Aansprakelijkheidsbeperking

Talpa Gaming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, indirecte of gevolgschade of voor welke schade dan ook, hetzij in het kader van een contract, nalatigheid, of een andere onrechtmatige daad die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, de voorziening of het ontbreken van de Diensten, of van informatie die beschikbaar is via de Diensten.

7. Geen garantie en ondersteuning

Talpa Gaming biedt geen garanties met betrekking tot de Diensten. Talpa Gaming is niet verplicht om enige vorm van ondersteuning te bieden. Talpa Gaming garandeert niet dat de Diensten aan uw eisen voldoen, foutloos, betrouwbaar, zonder onderbreking of te allen tijde beschikbaar zijn. Talpa Gaming garandeert niet dat de resultaten die uit het gebruik van de Diensten kunnen worden verkregen effectief, betrouwbaar, en accuraat zijn of aan uw eisen voldoen.

8. Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Het is niet toegestaan de Diensten te gebruiken voor enig doel dat onwettig is of in strijd is met de Algemene voorwaarden. U mag de Diensten niet gebruiken op enige wijze die schade zou kunnen veroorzaken aan of zou kunnen leiden tot een storing, uitval, buitensporige overbelasting of aantasting van servers van Talpa Gaming, servers van de zakenpartners van Talpa Gaming, of de met een van deze servers verbonden netwerken, of het gebruik en genot van de Diensten door een andere partij zou kunnen belemmeren. Het is niet toegestaan om pogingen te doen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen door middel van andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een server van Talpa Gaming, de servers van zakenpartners van Talpa Gaming, of een van de Diensten via hacking of op enig andere wijze. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen via middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld via de Diensten.

Gebruik van de Diensten

Wanneer u gebruik maakt van de Diensten, stem u er onder andere mee in:

 • de Diensten niet te gebruiken in verband met enquêtes, wedstrijden, piramidespel, kettingbrieven, junkmail, spammen of eventuele gekopieerde of ongevraagde berichten (commercieel of anderszins);
 • de Diensten niet te gebruiken in verband met het belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen;
 • geen ongepaste, godslasterlijke, lasterlijke, obscene, onfatsoenlijke of onwettige onderwerpen, namen, materiaal of (persoonlijke) informatie te publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden;
 • de Diensten niet te gebruiken om via een Digitale Dienst (bijvoorbeeld een Forum) informatie, gegevens, foto's, video- en geluidsfragmenten of andere inhoud te plaatsen of te verspreiden van mogelijk illegale of aanstootgevende aard (inclusief seksistische, pornografische, racistische of discriminerende inhoud), of dergelijk materiaal dat op enige andere wijze inbreuk maakt op de privacyrechten van anderen;
 • geen bestanden die afbeeldingen, foto's, software of ander materialen bevatten dat beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld en niet als beperking, auteursrechten of merkrechten (of door het recht op privacy of publiciteit), te uploaden of op andere wijze beschikbaar te stellen, tenzij u de rechten hierop bezit of beheert, of alle noodzakelijke toestemmingen heeft verkregen om dit te doen;
 • geen gebruik te maken van materiaal of informatie, inclusief afbeeldingen of foto's, die via de Diensten beschikbaar worden gesteld op een wijze die inbreuk maakt op enig auteursrecht, merkrecht, patent, handelsgeheim of ander eigendomsrecht van enige partij;
 • geen bestanden te uploaden die virussen, Trojaanse paarden, computerwormen, malware-tijdbommen, cancelbots, corrupte bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de computer van een ander of eigendommen van een ander kunnen beschadigen;
 • de Diensten niet te gebruiken in verband met het adverteren of aanbieden van de koop of verkoop van goederen of diensten voor welke zakelijke doeleinden dan ook;
 • geen bestanden te downloaden die door een andere gebruiker van de Diensten zijn geplaatst en waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat deze niet wettelijk op een dergelijke manier kunnen worden gereproduceerd, vertoond, uitgevoerd en/of verspreid;
 • geen informatie over het beheer van auteursrechten, zoals auteursvermeldingen, wettelijke of andere juiste kennisgevingen of aanduidingen van eigendom dan wel labels betreffende de oorsprong of bron van software of enig ander materiaal dat is opgenomen in een geüpload bestand te vervalsen of verwijderen;
 • dat u geen enkele andere gebruiker zult beperken of belemmeren in het gebruik van de Diensten, of op enige andere wijze schade zult berokkenen aan de positieve ervaring van de Diensten door andere partijen;
 • de gedragsregels en/of andere mogelijke richtlijnen die op (een van) de Diensten van toepassing zijn niet te overtreden;
 • geen informatie over anderen, inclusief e-mailadressen, te verzamelen of anderszins te verwerken;
 • de toepasselijke wet- en regelgeving niet te schenden;
 • geen valse identiteit te creëren met als doel anderen te misleiden; en
 • geen overzicht of register (of een deel daarvan) betreffende gebruikers van de Diensten of enige andere gebruikers- of gebruiksinformatie (al dan niet tegen betaling) te gebruiken, te downloaden of op enige andere wijze te kopiëren en/of aan een persoon of entiteit te verstrekken.
 • Talpa Gaming behoudt zich het recht voor om technische en juridische maatregelen te nemen om de naleving van de Algemene voorwaarden af te dwingen, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving.

  Talpa Gaming behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie vrij te geven als Talpa Gaming dit nodig acht om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken. Talpa Gaming behoudt zich het recht voor om te allen tijde informatie of materialen geheel of gedeeltelijk naar Talpa Gaming's eigen oordeel te bewerken, verwijderen, of weigeren te plaatsen.

  Overig

  Toepasselijk recht - Deze Algemene voorwaarden worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. Deze voorwaarden beperken in geen enkel opzicht de rechten inzake consumentenbescherming die u geniet op grond van de bindende toepasbare wetten van het land waarin u woont.

  Ongevraagde materialen - Talpa Gaming accepteert geen ongevraagd materiaal of suggesties betreffende de inhoud. Talpa Gaming accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige mogelijke overeenstemming van de inhoud, in welk medium dan ook, met materialen of suggesties die naar Talpa Gaming zijn gestuurd.

  Instandhouding - Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-uitvoerbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen volledig van kracht.